İHALELER

İhalenin;

Konusu : Çukurova ve Seyhan İlçesi E-5 Kuzey ve Havaalanı Batı Bölgesi İçmesu Şebekesi Arıza Onarım Yapım İşi yapım işi
Kayıt Numarası : 2009 / 153244
Türü : Yapım İşleri
Usulü : Açık İhale

İdarenin;

Adresi : Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No:18 01120 Seyhan ADANA
Telefon ve Faks Numarası : 322 4571025 - 322 4579719
Elektronik Posta Adresi : yatirim@adana-aski.gov.tr

İhale Konusu yapım işlerinin;

Niteliği, Türü ve Miktarı : 8.804 Adet Muhtelif Çap ve Cinste İçmesu Boru Arızası Onarımı, 4.200 Adet Yeni Abone Bağlantısı, 500 M3 300 Dozlu Demirsiz Beton Dökümü, 6.000 M2 Sökülmüş Kilit Parke Taşının Döşenmesi ve 2.500 Mt Uzunlukta Muhtelif Çapta Boru Döşeme İşinin Yapılması
Yapılacağı Yer : Adana ili, Çukurova ilçesi ve Seyhan ilçesi E-5 Güney Havaalanı Batısında kalan içmesu şebekesi
İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
İşin Süresi Yer tesliminden itibaren 365 takvim günüdür.

İhalenin;

Yapılacağı Yer : Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Yatırımlar Gn. Md. Yrd Odası Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No:16 01120 Seyhan/ADANA
Tarihi : 7.12.2009
Saati : 11:30

İhalenin Durumu;

İhalenin Durumu : Sözleşme imzalanmış.
İhaleyi Alan Firma : AYÇAM İNŞ.TAAH.TİC.
Sözleşme Tarihi : 31.12.2009
Sözleşme Bedeli : 1.063.740,00
Teklif Sıra No Teklif Veren Firma Teklif Tutarı

 • İhale Metni

  İşin Adı: Çukurova ve Seyhan İlçesi E-5 Kuzey ve Havaalanı Batı Bölgesi İçmesu Şebekesi Arıza Onarım Yapım İşi

  Tarihi ve Saati         : 07.12.2009 - 11:30

   

  Formun Üstü

   

  İçmesu Şebekesi Arıza Onarım İşi Yaptırılacaktır.

  Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ Genel Müdürlüğü

                  Çukurova ve Seyhan İlçesi E-5 Kuzey ve Havaalanı Batı Bölgesi İçmesu Şebekesi Arıza Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

                  İhale Kayıt No : 2009/153244

                  1. İdarenin

     a ) Adresi : Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No:18 01120 Seyhan ADANA

     b ) Telefon ve Faks Numarası: 322 4571025 - 322 4579719

     c ) Elektronik Posta Adresi : yatirim@adana-aski.gov.tr

     ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)             :              

   

                  2. İhale konusu yapım işinin

       a ) Niteliği, Türü ve Miktarı: 8.804 Adet Muhtelif Çap ve Cinste İçmesu Boru Arızası Onarımı, 4.200 Adet Yeni Abone Bağlantısı, 500 M3 300 Dozlu Demirsiz Beton Dökümü, 6.000 M2 Sökülmüş Kilit Parke Taşının Döşenmesi ve 2.500 Mt Uzunlukta Muhtelif Çapta Boru Döşeme İşinin Yapılması ve Tüm Yapılan İşlerin  Koordinatlı Olarak Ölçülmesi ve Sayısal Ortamda İdareye Teslim Edilmesi

       b ) Yapılacağı Yer :Adana ili, Çukurova ilçesi ve Seyhan ilçesi E-5 Güney Havaalanı Batısında kalan içmesu şebekesi

       c ) İşe Başlama Tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

       ç ) İşin Süresi:Yer tesliminden itibaren 365 takvim günüdür.

   

  3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer: Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Yatırımlar Gn. Md. Yrd Odası Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No:16 01120 Seyhan/ADANA

  b ) Tarihi ve Saati   : 07.12.2009 - 11:30

   

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.

  4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri:

  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

  4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

     a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

     b) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.

  İstekliler aşağıda belirtilen teknik personeli ihale konusu işte çalıştıracaklardır.

   

  S.No

  Pozisyon

  Adet

  Deneyim Süresi

  1

  İnşaat Mühendisi

  1 ( bir)

  Asgari 5 (beş) yıl

  2

  İnşaat Teknikeri

  1 ( bir)

  Asgari 3 (üç) yıl

  3

  Harita Teknikeri

  1 ( bir)

  Asgari 3 (üç) yıl

  4

  Saha Ölçüm Elemanı

  3 (üç)

  Asgari 1 (bir) yıl

  4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

  İstekliler ihale konusu işin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen sayıda ve nitelikte  makine, ekipman ve diğer teçhizatı bulunduracaktır. İstenenlerin kendi malı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

   

   

  S.No

  Makine - Araç - Ekipman

  Adet

  Özellikleri

  1

  Lastik tekerlekli ekskavatör beko

  5 (beş)

  5 yaşından küçük

  2

  Kamyonet (pikap) + Digital Fotoğraf Makinesi

  5 (beş)

  5 yaşından küçük

  3

  Traktör+Romarkör

  6 (Altı)

  5 yaşından küçük

  4

  Asfalt Kesme makinesi

  5 beş) 

   

  5

  Motopomp (20 psi)

  5 (beş)

   

  6

  Asfalt-Beton Kırıcı

  5 (beş)

   

  7

  Boru Tamir Takımı (Spiral, pafta açma, PPRC kaynak, Hilti, Anahtar takımları, boru tamiri için gerekli ve gerekebilecek diğer aletler

  5  (beş)

   

  8

  Binek Panelvan  araç ( Arazi ölçümleri için )

  2 (iki)

  5 yaşından küçük

  9

  Gezici Hassas GPS Ölçüm aleti ( İdare Sabit Referans istasyonu ile uyumlu)

  2 (iki)

   

   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

  4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğinin, Benzer İş Grupları Listesindeki A/4 VE A/5.(V)Grup’taki İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

  4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat bölümüdür

   

   5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

   7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz ) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

   


Kredi Kartı ile
Borç Ödeme

e-Sözleşme Fesih
Başvurusu

e-Sözleşme Fesih
Başvuru Sorgulama

Büyükşehir Belediyesi
Günlük Çalışma Noktaları

Bilgi Edinme

2015-2019 Yılı
Stratejik Planı

Basında
Adana ASKİ

Sık Sorulan
Sorular

Abone Memnuniyet
Anketi

Adana ASKİ
WebMail

EBYS
Giriş

e-BORDRO

Basın
FTP

Uzaktan
Yardım

Altişveren Güvenlik
Soruşturması Formu