KURUMSAL

VİZYONUMUZ:

İçme su ve atık su alanında yüksek standartlarda hizmet sunan, örnek alınan, yenilikçi ve lider bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ:

İçme suyu, atık su hizmetlerini çevre ve insan sağlığını ön planda tutan bir yaklaşımla, müşteri memnuniyetini dikkate alarak, kesintisiz, kaliteli ve ekonomik olarak sunmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ:

Adana Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak; su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesinde müşteri memnuniyetini sağlamak temel hedefimizdir.

Bu nedenle;

  • Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak ve işletmek,
  • Yürüttüğümüz iş ve işlemlerde çevreyi korumak,
  • Müşteriye yönelik yürütülen hizmetlerimizde etkin, hızlı ve güvenilir ürün hizmeti sunmak,
  • Organizasyon ve faaliyetlerde bilgi paylaşımını ve katılımı sağlayacak sisteme dayalı çalışma düzenini yerleştirmek,
  • Çalışanları, görevleri ile ilgili bilgilerini artırmak amacıyla gerekli eğitimlerle desteklemek,
  • Kalite Yönetim Sistemi ilgili yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak temel KALİTE POLİTİKAMIZDIR.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ:

Çalışanların kurumda hakim değerleri nasıl algıladıkları yapılan anketler ve toplantılarla incelenmiş, mevcut kültürün detaylı bir analizini çıkarılmış ve çalışanların kurumda görmek istedikleri değerler sorgulanarak, kurumda arzulanan kültürel kişisel motivasyon, kurumsal gelişim ve vatandaşa yönelik üç ayrı boyutta analiz edilmiştir. Bir kurum değerleri etrafında bütünleşir ve gerçek kurumsal kimliğini kazanır. ASKİ Kurumsal değerlerini belirlemek amacıyla, katılımcıların kurumda yaşatılmak istenen değerlerin belirlenmelerini sağlamak ve bunun nasıl yaygınlaştırılabileceğine ilişkin bilgi ve görüşleri alınmıştır. Bu çerçevede belirlenen kurumsal değerlerimiz şunlardır:

-Çevreye ve insana duyarlı

ASKİ, temel hizmetlerini yerine getirirken çevreye duyarlı ve insana saygılı bir yaklaşımla hareket ederek, çevre ve insan sağlığının korunması bağlamında görevlerini yerine getir, ekosistemin geliştirilmesi ve çevre duyarlılığı konusunda tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yapar ve farkındalık yaratır ve bunu ilke edinir.

-Sürdürebilirlik

İnsanlığın hayatı doğal kaynaklara bağlıdır ve bu kaynaklar sonsuzluğa sahip değildir. ASKİ, biyolojik sistemlerin gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan üretkenliğinin, devamlılığının sağlanması ve daimi olması için doğa ve insan arasındaki dengeyi kurmaya yönelik faaliyetlerini etkin olarak yürütür ve insanlığın geleceği açısından bunu ilke edinir.

-Gelişime ve değişime açık

ASKİ, hizmetlerinde yeterli olgunluğa ulaşmak amacıyla, araştırma süreçleri ve elde edilen çıktılarda sürekli yenilikçiliğe, gelişime ve değişime yatırım yapmanın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamanın en önemli ön koşullarından birisi olduğuna inanır ve bunu ilke edinir.

-Vatandaş memnuniyeti

Amacımız; başarımızın odak noktasında vatandaşımızın olduğunu unutmadan her zaman hizmetlerimizi yüksek kalitede sunmaktır. Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışır, yapıcı tutumlar sergileyerek, vatandaşımızın hizmetlerimizden memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı amaçlarız. Bizleri yönlendiren, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıdır. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, geliştirmeye, yenilikçi ürünler sunmaya çalışırız.

-Çalışkanlık

Doğru hedefler koyup, bu hedeflere ulaşmak için sonuç odaklı bir özdisiplin içinde hareket eder. ASKİ takımını oluşturan her birey, potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak performanslarını bireysel ve kurumsal düzeylerde daha üst bir seviyeye taşımaya çalışır.

-Takım ruhu ile çalışmak

ASKİ, takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda yapılan bir katkı olarak görür. Takım olarak başarma hissini güçlendirerek, tecrübelerini paylaşır ve yenilikleri hizmetlerine yansıtır. Tüm çalışanlarımız birbirleriyle ve paydaşlarıyla olan ilişkilerde takım ruhunu sergilemeyi ilke edinmiştir.

-Hizmetlerinde örneklik

ASKİ, optimum başarıyı yakalamak ve temel faaliyet alanlarında her zaman en iyi olmak için, çalışanların uzmanlığı ve fikirleri ışığında keşifler yaparak yeni yöntem, sistem ve teknolojik imkanlar geliştirici faaliyetlerde bulunur ve böylece alanında örnek olmayı hedefler.

-Dürüstlük ve güvenilirlik

ASKİ, faaliyetlerinde tüm paydaşlara karşı hizmetleri en iyi şekilde sunma, esneklik, söz verilen zamanlamalara uyma ve maliyetteki etkinliğimizle vatandaşın beklentilerine dürüst ve güvenilir bir yanıt verebilmek, etik kurallara uygun davranarak, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve kurumsal olarak verdiğimiz sözü yerine getirmek temel değerimizdir.

-Çağdaşlık

ASKİ, hizmetlerini yerine getirirken çağın doğa dostu teknolojilerinden ve imkânlarından faydalanır ve tüm çalışmalarında bu çağdaş yöntemleri kullanmayı hedefler ve bunu ilke edinir.

-Rekabetçilik

ASKİ, faaliyetlerinde aynı sektörde bulunan kuruluşlar ile rekabet halinde hareket etmeyi, gelişim ve değişim açısından önemli görerek ilke edinmiştir.

-Şeffaflık ve hesap verilebilirlik

Açıklık ve şeffaflık vatandaşımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesidir. İletişimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, şeffaf, adil ve dürüst olmak temel değerlerimizdendir. İyi bir yönetimin şeffaflık, hesap verebilirlik gibi ilkelere sahip olması gerektiğine inanırız. ASKİ, kurumsal bilgileri gizlilik ilkelerine ve yasalara uyarak, anlaşılır bir biçimde ve zamanında paylaşır; bu bilgileri ulaşılabilir kılar.

-Tarafsızlık ve eşitlik

ASKİ, kurumsal olarak çalışanlarına, hizmet sunduğu kesimlere ve paydaşlarına karşı kişisel çıkarları gözetmeksizin, fırsat eşitliğini esas alarak, istikrarlı ve tutarlı davranır; her durumu objektif bir biçimde değerlendirerek karar verir. ASKİ, gerçekleştirdiği her tür işlem ve kararlarında taraflara dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve mezhep gibi hiçbir ayrım gözetmeden eşit mesafede kalarak, ilgililerin haklarına ve yükümlülüklerine uygun düşen en adil işlemin yapılmasını gözetir. ASKİ, kurumsal faaliyetlerini yerine getirirken tarafsızlığının önkoşul olduğunun bilincinde olarak bütün paydaşlarına karşı adil ve tarafsız olmayı hedefler.


65 Yaş Üstü ve Engelli
Randevu Sistemi

Dijital Fatura Başvurusu

Online Randevu

Kredi Kartı ile
Borç Ödeme

e-Sözleşme Fesih
Başvurusu

e-Sözleşme Fesih
Başvuru Sorgulama

Büyükşehir Belediyesi
Günlük Çalışma Noktaları

Bilgi Edinme

2020-2024 Yılı
Stratejik Planı

Basında
Adana ASKİ

Sık Sorulan
Sorular

Abone Memnuniyet
Anketi

Adana ASKİ
WebMail

EBYS
Giriş

e-BORDRO

Evrak Doğrulama

Yeni e-Belediye Portalı Eğitim Videoları

Basın
FTP

Uzaktan
Yardım